Con đường sự nghiệp của Business Analyst

Bạn có biết …

Sử dụng lao động ở Canada sẽ cần 171.000 chuyên gia phân tích kinh doanh trong năm 2016.
(Nguồn: Thông tin và Truyền thông Hội đồng Công nghệ, 2011)

Sử dụng lao động Mỹ sẽ cần 876.000 chuyên gia phân tích kinh doanh đến năm 2020.
(Nguồn: Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ, Chương trình dự tuyển)

[Stakeholder Analysis] Những kinh nghiệm khi phân tích các thành phần liên quan

Phân tích và quản lý các bên liên quan (Stakeholder Analysis) trong nghề Business Analysis được thực hiện với mục tiêu tạo ra bản đồ các lợi ích của các bên liên quan.

Trang